QUY ĐỊNH VỀ XIN PHÉP XÂY DỰNG-TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG NHÀ PHỐ